Şirketimizin www.dkminsaat.com web sitesi üzerinden https://www.dkminsaat.com/akustik-hesaplama-yazilimi linkinde yer alan özel bir hesaplama yazılımını kullanarak size Ses Yalıtım Raporu ve Ses Yalıtım Şartnamesi oluşturma imkanı sağlamaktayız. Sistem üzerinden akustik gereksinimlerinize uygun kriterleri girerek Ses Yalıtımı Raporu ve Ses Yalıtım Şartnamesi oluşturulabilmesi, bunların size iletilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi için girilmesi gereken proje adı, firma bilgisi, ilgili kişi, telefon ve e-posta adresi verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla DKM İnşaat ve Danışmanlık San.Tic. A.Ş tarafından işlenecektir. Bu aydınlatma metni doğrultusunda belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesine onay işleminde bulunmakla açıkça rıza göstermektesiniz.

1.Veri Sorumlusu ve Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı :

Kişisel Verileriniz, şirketimiz web sayfası üzerinden özel bir hesaplama yazılımı sayesinde Ses Yalıtım Raporu ve Ses Yalıtım Şartnamesi’nin hazırlanarak e-mail yoluyla size iletilmesi ve böylece ses yalıtımı ihtiyaçlarınız konusunda daha etkin ve hızlı bir değerlendirme yapılabilmeniz, ses yalıtımına yönelik ürün ve hizmetlerin size yazılı,sözlü,basılı ve elektronik ortamda tanıtımı, reklamı, pazarlanması ve satışı amacıyla işlenmektedir.

 

3.Kişisel Verilerinizin Aktarımı :

Ses yalıtımına yönelik ürün ve hizmetlerinin size yazılı,sözlü,basılı ve elektronik ortamda tanıtımı, reklamı, pazarlanması, satışı amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz, DKM İnşaat ve Danışmanlık San.Tic. A.Ş tarafından kendi çalışanları,ortakları,iştirakleri,hissedarları, iş ortaklığı içerisinde olduğu DKM Proje ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş bu firmanın çalışanları,ortakları ve hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. Veri sorumlusu olan şirketimize vereceğiniz kişisel verilerin belirtilen kişi,kurum ve kuruluşlara aktarılmasına, onay işleminde bulunmakla, açıkça rıza göstermektesiniz.

 

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda 1.maddede belirtilen kişisel verileriniz, DKM İnşaat ve Danışmanlık San.Tic. A.Ş tarafından, yukarıda 2. ve 3.maddede belirtilen hukuki sebeplerle , elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

5. İletişim Bilgilerimiz ve KVKK çerçevesinde haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.11 gereğince;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yasanın öngördüğü yukarıdaki haklarınızı kullanmak istemeniz halinde taleplerinizi yazılı olarak noter vasıtasıyla veri sorumlusu olan DKM İnşaat ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş’nin Cevizli Mah. Bağdat Cad. No:538 Kat:1 Daire:5 Maltepe/İstanbul adresine iletmeniz halinde talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebileceğini bilgilerinize sunarız.

Sessiz ve güvenli kıldığımız 20. yıl!

Çerezler (cookie), dkminsaat.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikalarımız ziyaret edebilirsiniz.